Այսօր: Հինգշաբթի, 22 Օգոստոսի 2019թ.
Պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 930
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՐՑՈՒՄ
ԳՆԱՀԱՏԵ՛Ք համայնքապետարանի կողմից լուսավորության ոլորտում մատուցված ծառայ-րից Ձեր բավարարվածությունը
Ընտրեք Ձեր բնակավայրը *


ՀայտարարությունՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ԿԱՐԵՆ ԱԲՐԵՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
05/02/2019
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
13/03/2019
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ

ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի

N 28-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

Հ/հ

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների անվանումները

Պաշտոնների անձնագրերի ծածկագրերը

Նշված թափուր պաշտոնների անձնագրերով սահմանված հիմնական գործառույթների նկարագրերը

Նշված թափուր պաշտոնների անձնագրերով այդ պաշտոնները զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները

Պահանջվող փաստաթղթերը

1.

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքապետարանի աշխատակազմի

երկրորդ կարգի մասնագետ

(Թավշուտ բնակավայրում)

3.3-5

Երկրորդ կարգի մասնագետը`

 

1) կատարում է քարտուղարի և համապատասխան բնակավայրի վարչական ղեկավարի հանձնարարությունները`  ժամանակին և պատշաճ որակով.

2)         հետևում  է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությանը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.

3)         հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է քարտուղարին.

4)       իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և վարչական ղեկավարին է ներկայացնում տեղեկանքներ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

5)       քարտուղարի և վարչական ղեկավարի հանձնարարությամբ իրակնացնում  է աշխատակազմի խնդիրներից բխող  այլ գործառույթներ.

6)       իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և իրականացնում է քաղաքացիներից դիմումների ընդունում,

7)       իրականացնում է բնակչության և իրավաբանական անձանց հերթագրում համայնքի ղեկավարի  մոտ ընդունելության,

8)       իրականացնում է վարչական ներկայացուցչի նստավայրի  մտից, ելից փաստաթղթերի գրանցումը, նամակագրությունը, իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները.

9)       քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

10)      կատարում է ֆիզիկական և իրավաբանական  անձանց գույքային  հարկերի, վարձակալական և այլ վճարների գանձման  գործառույթները, կազմում և ներկայացնում է դրանց վերաբերյալ հաշվեփտվություններ.

11)       իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 2-րդ կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Երկրորդ կարգի մասնագետը`

 

1) ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի.

2) ունի ՀՀ Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հողի հարկի մասին», «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  աշխատակազմի կանոնադրության իր լիազորությունների հետ կապված անհրաժեշտ այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակ-ներում կողմնորոշվելու ունակություն.

 3) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

4) ունի համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոց-ներով աշխատելու ունակություն:                                                             

Մրցույթինմասնակցելցանկացող՝համայնքայինծառայությանտվյալպաշտոնիանձնագրովներկայացվողպահանջներըբավարարող, հայերենինտիրապետող,

18 տարինլրացածՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիներըևՀայաստանիՀանրապետությունումփախստականիկարգավիճակունեցողանձինքպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը

(բնօրինակներիհետմիասին)՝

 

1) գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է տեղում).

2) առնվազն միջնակարգ կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (ատեստատի կամ դիպլոմի (միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն ունենալու դեպքում)) և աշխատանքային գրքույկի (առկայու-թյան դեպքում) պատճենները.

3) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանա-կավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականների պատճեն-ները կամ համապատասխան տեղեկանք.

4) հայտարարություններ (լրացվում են տեղում).

5)  1 լուսանկար՝ 3x4 սմ  չափսի.

6) անձնագրի (փախստականի դեպքում՝ ՀՀ փախստականի կարգավիճակը հավաստող փաս-տաթղթի) պատճենը:

 

Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ:

 

Ներկայացվածփաստաթղթերիպատճեններըհետչենվերադարձվում:

 

 

 

2.

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցքիհամայնքապետարանի աշխատակազմի

երկրորդ կարգի մասնագետ

(Կարմրավան բնակավայրում)

 

 

3.3-11

Մրցույթներն անցկացնելու օրը, ժամը, վայրը

Փաստաթղթերի ընդունումը

Դիմումների և փաստաթղթերիներկայացմանվերջնաժամկետը

Օրը՝  2019 թվականի մարտի 13-ին, 

Ժամը՝  11:00-ին

Վայրը՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի

            համայնքապետարան

/Հասցեն`  ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Աշոցք, Հրապարակ 1/

 

Փաստաթղթերըներկայացնելու, պաշտոնիանձնագիրը, թեստավորման փուլի հարցաշարերը, ինչպեսնաևլրացուցիչտեղեկություններստանալուհամար դիմել

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքապետարան

(հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Աշոցք, Հրապարակ 1, հեռ. 0245 2-14-82, 091-75-71-45)

կամ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչության ՏԻ և ՀԾՀ բաժին

(հասցեն՝ ք.Գյումրի, Գ.Նժդեհի 16, 1-ին հարկ, հեռ. 0312 4-90-00*147)

Փաստաթղթերի ընդունումը՝ ամեն օր, ժամը 09:00 – 18:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

2019 թվականի

փետրվարի 26-ը

ներառյալ

 

Բոլորը
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ
Հիմնանորոգում նոր տեխնոլոգիայով՝ Գյումրի-Աշոցք ճան
Եվրոպական պուրակ Աշոցքում
Զույգաղբյուրը 160 տարեկան է
Աշոցքի միջն դպրոց
Երկիրը Երկիր է - Աշոցք, Սիզավետ , մաս 4, 01.10.201
Երկիրը Երկիր է - Աշոցք, Թավշուտ , մաս 3, 01.10.201
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գ. Աշոցք, Հրապարակ 1

(0245) 21482

ashotsq.shirak@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` 50200802@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner