Աշոցք համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132Ա Մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար  4500Միանվագ  Ընտրել
1133 Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար 900195051405900Միանվագ  Ընտրել
1134 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար 9001950512801500Միանվագ  Ընտրել
1138Բ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90019505122310001Եռամսյակային  Ընտրել
1139 Բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար (մեկ քառակուսի մետրի համար)  350Օրական  Ընտրել
1135Բ Համայնքի վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900195051199100000Տարեկան  Ընտրել
1351Չ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար (մեկ փաստաթղթի համար) 9001950513631000Միանվագ  Ընտրել
1145 Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար (յուրաքանչյուր մեքենայի համար)  10000Տարեկան  Ընտրել
1132Զ Մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար  900Միանվագ  Ընտրել
1132Է 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար  1500Միանվագ  Ընտրել
1132Բ 1132Ա տողով չնախատեսված՝ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար  9000Միանվագ  Ընտրել
1132Գ 1132Ա տողով չնախատեսված՝ 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1132Դ 1132Ա տողով չնախատեսված՝ 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ Հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  10000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  5000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  5000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա Առևտրի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ Խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Շահումով խաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1143Ա Ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար (մեկ քառակուսի մետրի համար) 9001950512152000Ամսական  Ընտրել
1143Դ Այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար (մեկ քառակուսի մետրի համար)  1500Ամսական  Ընտրել
1132Ե 1132Ա տողով չնախատեսված՝ 3000 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1144 Համայնքի խորհրդանիշը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1146 Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1138Ը Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Բավրա) 9001950014835000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ծ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Մեծ Սեպասար)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Թ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սիզավետ) 90019505406013001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ժ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Թավշուտ) 90019505516610001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Կ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Փոքր Սեպասար) 9001950014915000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Հ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կրասար) 9001950015095000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ի Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի) 90019505814510001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ձ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Զույգաղբյուր) 90019506006713001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Է Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սարագյուղ) 9001950521485000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ը Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային թափոնների համար (ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար) 900195001426100Ամսական  Ընտրել
1136 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90019505143920000Տարեկան  Ընտրել
1137 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1135Ա Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900195051199200000Տարեկան  Ընտրել
1138Գ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Դ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ե Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Զ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  45001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Լ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի)  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ղ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ճ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Մ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Յ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ն Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Շ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  45001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ո Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սարագյուղ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Չ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Բավրա)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Պ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սիզավետ)  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ջ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Թավշուտ)  10001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ռ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի)  10001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ս Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի)  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Վ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի)  20001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Տ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Մեծ Սեպասար) 9001950570635000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ր Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Փոքր Սեպասար)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ց Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կրասար)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ւ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Զույգաղբյուր)  13001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ա Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001950511814000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Բ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001950511815001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Գ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90019505118110001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Դ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90019505118115001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ե Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90019505118120001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Զ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90019505118130001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Է Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001950511811001Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ը Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001950511811001Եռամսյակային  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ